Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Alūksnes novada vidusskola iesaistīsies Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai". Projekta mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Ir izstrādāts izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns divu gadu periodam (iekļaujot divus mācību gadus – 2017./2018.mācību gadu un 2018./2019.mācību gadu). Projekta īstenošanas rezultātā Alūksnes novada vidusskolas pedagogi izstrādās izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai, tiks ieviestas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām, praktiskās nodarbības, diskusiju klubi, nodarbību cikli, mācību vizītes, individuālās konsultācijas), kā arī nodrošinās alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās viktorīnas, konkursi, inovatīvas interešu izglītības programmas dažādās jomās), un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma.

Skola Kanaviņu kalnā